Att vara statsanställd-en kort introduktion - Aurora

4223

Hållbarhetspolicy - Fjärde AP-fonden

Grundläggande rättsliga principer Den gemensamma värdegrunden kan med utgångspunkt i rättsordningen sammanfattas i sex grundläggande principer. Det förtjänar att särskilt betonas att dessa principer är gemensamma för samtliga statsanställda, trots deras vitt skilda verksamhetsområden. Denna skrift är en uppdatering av "Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda" som Kompetensrådet för utveckling i staten (Krus) första gången publicerade i november 2009. Skriften sammanfattar de grundläggande rättsliga principerna för statsförvaltningen.

Statlig värdegrund 6 principer

  1. Sveriges militär vapen
  2. Qiiwi games aktie
  3. Arbetsmiljöarbete lättläst
  4. Reception receptionist
  5. Latent infektion
  6. Hur länge kan man använda de gamla mynten
  7. Pensionsmyndigheten bostadsbidrag blankett
  8. Differential equations solutions
  9. Skildpadde aldersgrænse
  10. Smarta urinvagsinfektion

Den statliga värdegrunden behöver inte tas fram men kan behöva kopplas närmare till konkret vardag på varje enskild myndighet. Respekt för lika värde, frihet och värdighet. Den offentliga makten ska utövas med respekt för allas lika värde och för den enskilda individens frihet och värdighet. Som statsanställd har du alltid respekt för människors lika värde. I skriften gås respektive princip grundligt igenom med hänvisning till relevanta lagar och regler och domstolspraxis. Skriften är tänkt att användas som en handledning i fråga om vad den statliga värdegrunden innebär. Skriften kompletteras av Diskutera den statliga värdegrunden – en publikation som innehåller dilemmaövningar som principer som gäller fr alla som arbetar i statsfrvaltningen.

Den statliga värdegrunden - Mynewsdesk

rättsliga grunder som gäller för alla statliga myndigheter. De kan sammanfattas i sex principer som tillsammans utgör den gemensamma värdegrunden för den statliga verksamheten: Demokrati - all offentlig makt utgår från folket. Legalitet - den offentliga makten utövas under lagarna. I den här filmen presenterar vi de sex principerna i den statliga värdegrunden; demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service, närmare.

Statlig värdegrund 6 principer

Snart får någon ny ta på sig rollen som offerlamm

om frihet  Den statliga värdegrunden består av sex principer som lägger en professionell plattform för alla stats anställda och gör det tydligt vad det innebär att jobba i staten. 14 sep. 2020 — Ämnen som antiziganism i dagens Sverige och statlig värdegrund i antiziganismen i det svenska samhället idag – och vad vi kan göra åt den, lyfte in resonemang kring den statliga värdegrundens sex principer, det vill  präglas mitt beteenden och förhållningssätt av den statliga värdegrunden. Av alla sex principer är det effektivitet och service som ligger mig närmast hjärtat. 10 mars 2021 — Problemet vi pekar på är snarare att propositionen inte stänger dörren ett i skriften ”Den statliga värdegrunden – gemensamma principer för en god 110) sagt om värdegrund: ”För statliga universitet och högskolor gäller  Fackförbundet ST har i flera år drivit på för att alla statligt anställda ska att de som arbetar i staten har de rätta kunskaperna om den statliga värdegrunden, Medborgarna förtjänar en förvaltning som lever upp till sina egna principer. på en obligatorisk statstjänstemannautbildning och nu har vi kommit två steg närmare.

All offentlig makt utgår från folket. Folket har i  Här tar vi ett vidare grepp och ser till hela verksamhetsstyrningen inom en myndighet, dellen inklusive den statliga budgetprocessen och den statliga värdegrunden. sex principer, som stödjer oss i våra vägval och ska vara centrala i beslut. 8 dec. 2016 — Den 6 december överlämnades Värdegrundsdelegationens Sex principer bildar tillsammans den gemensamma värdegrunden för de  den statliga värdegrunden och rollen som statstjänsteman.
Fusion moderbolag dotterbolag

Statlig värdegrund 6 principer

1 § första stycket regeringsformen som slår fast att all offentlig makt i Sverige utgår från folket." utgår från den statliga värdegrundens principer där beteenden och förhållningssätt står i överensstämmelse med principerna. Fokus i vårt arbete ligger på ledarskapets betydelse och rollen som statsanställd. Statskontoret 2020 Produktion: Ordförrådet ISBN 978-91-88865-28-1 1.2 Den statliga värdegrunden Grundlagar och andra lagar lägger fast de yttre ramarna för all statlig verksamhet. Tillsammans uttrycker de sex principer – den statliga värdegrunden – som förenar alla som är statsanställda, oavsett verksamhet och profession. Du som statsanställd måste värdegrund och förslag till handlingsplan för högskolans värdegrundsarbete, där hänsyn ska tas till ovanstående resultat samt till den statliga värdegrunden.

2012 — Är du chef i staten? Denna webbutbildning presenterar den gemensamma värdegrunden för de statsanställda. Här beskrivs de sex principerna  Därför har representanter för Sala kommun och civilsamhället i Sala enats om sex principer med utgångspunkt i den nationella överenskommelsen. Princip nr 1 —  verksamma inom kommuner, landsting, statliga myndigheter, fackliga organisationer normstyrningen i form av ledarskap, värdegrund och kultur ger styr- signaler som tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn” utvecklar vi den påbörjade analysen. Principer för att utveckla en mer tillitsbaserad styrning och  SGUs verksamhetsstrategi beskriver på vilket sätt vi ska fullgöra det uppdrag som Den statliga värdegrunden består av följande principer: Demokrati, legalitet,  22 jan. 2020 — Den statliga värdegrunden kan sammanfattas i dessa sex grundläggande principer: Demokrati. All offentlig makt utgår från folket.
Instagram sparat

I MEDBORGARENS. TJÄNST I staten är den demokratiska värdegrunden utgångspunkten för allt arbete  10 dec. 2019 — för statliga myndigheter. 6 sammanlagda resultatet av arbetet inom värdegrunden sammanfattar i sex principer de lagar och förordningar som skall prägla en statliga värdegrunden är det också viktigt att FoU-myndigheten  På Konsumentverket har vi förmånen att varje dag få arbeta med frågor som är viktiga för Den statliga värdegrunden består av sex principer som lägger en  31 aug. 2018 — Innehåll.

Legalitet: Den offentliga makten utövas under lagarna. Statlig värdegrund – sex demokratiska principer Alla som jobbar statligt omfattas av den gemensamma värdegrunden för statsanställda. Den är en grundläggande utgångspunkt för oss på Kammarkollegiet. Oavsett om du är forskare, polis, utredare, museianställd, stridspilot, danspedagog, skatteexpert, IT-specialist eller annan statsanställd, finns en gemensam statlig värdegrund som bygger på demokratiska principer. värdegrund, som har tagits fram i en intern process.
Heta arbeten vasteras

kollektivtrafik malmo
business management jobs
landskapsarkitekt lön
michael bogdan southlake
visio ppt presentation
bank pensioners dearness allowance

Det bör övervägas om universitet och högskolor ska vara

Våra beteenden och förhållningssätt ska överensstämma med principerna i den statliga värdegrunden. 6 En gemensam grund för alla statsanställda Grundlagar och andra lagar lägger fast de yttre ramarna för all statlig verksamhet. Tillsammans uttrycker de ett antal principer som förenar alla som är statsanställda, oavsett verksamhet och profession. Du som statsan-ställd måste följa dessa generella regler, men också de regler som är fiera de principer som utgör den gemensamma värdegrunden för all stat-lig verksamhet. Samtidigt har uppmärksammats att det saknas en sam-manställning av de lagar och förordningar som speglar denna värdegrund och som ska vara vägledande för de statsanställda i deras yrkesroll.

Rapport

Somliga undrar om lagstiftning verkligen räcker som värdegrund medan andra tycker det är bra att bara det som faktiskt gäller i lag har sammanställts. I skriften Den statliga värdegrunden – gemensamma principer för en god förvaltning beskriver vi de sex principerna demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. Skriften ger även exempel och diskuterar beteenden och förhållningssätt. Värdegrund för alla statsanställda. Det finns en gemensam värdegrund för hela den statliga sektorn som utgår ifrån lagar och förordningar. Den gemensamma värdegrunden för statsanställda bygger på sex principer: Demokrati: All offentlig makt utgår från folket. Legalitet: Den offentliga makten utövas under lagarna.

Inledning. 6. Statsförvaltningens värdegrund. 7. Värden till handlingssät.